Kontakt: 81 525 07 70

Konkurs o Statuetkę
„Lubelskiego Orła Biznesu”
Pracodawców Ziemi Lubelskiej

Konkurs
Idea konkursu

         Konkurs o Statuetkę „Lubelskiego Orła Biznesu 2014” Pracodawców Ziemi Lubelskiej ma na celu prezentację i wszechstronną promocję najlepszych, najbardziej dynamicznych firm oraz osobowości działających w naszym województwie, a także stymulowanie pozytywnego współzawodnictwa w doskonaleniu produkcji, wprowadzaniu innowacji, podnoszeniu jakości świadczonych usług oraz w działalności na rzecz regionu. Ważną ideą jest też wyróżnienie firm zarejestrowanych lub działających na terenie województwa lubelskiego, które wpływają korzystnie na sytuację na rynku pracy oraz kształtują dobrobyt naszego społeczeństwa, wyznaczając pozycję gospodarczą Lubelszczyzny w gronie regionów zjednoczonej Europy.           Patronami Honorowymi Konkursu są: Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin.

 

Kategorie Konkursu

Przedsiębiorstwa, które zgłoszą się do Konkursu zostaną podzielone na cztery grupy, według liczby zatrudnionych pracowników:

 • Mikroprzedsiębiorstwo                 – od 1 do 9 osób
 • Przedsiębiorstwo Małe    – od 10 do 49 osób
 • Przedsiębiorstwo Średnie    – od 50 do 249 osób
 • Przedsiębiorstwo Duże                  – 250 i więcej osób

Umożliwi to rywalizację firmom o podobnej wielkości i porównywalnym potencjale, a także pozwoli na obiektywną ocenę osiągniętych rezultatów.

Nagrody „Lubelskiego Orła Biznesu 2014” zostaną przyznane w następujących kategoriach:

 1. Przedsiębiorstwo Roku / Mikro, Małe, Średnie, Duże/
 2. Gospodarstwo Rolne Roku
 3. Inwestor Roku
 4. Eksporter Roku
 5. Firma Budowlana Roku / Producent Materiałów Budowlanych, Dostawca

       Materiałów Budowlanych, Generalny Wykonawca /

 1. Przedsiębiorstwo Innowacyjne Roku
 2. Firma Logistyczna Roku
 3. Gospodarstwo Agroturystyczne Roku / Ośrodek Turystyczny Roku
 4. Samorządowiec Roku   Orzeł Biznesu z Diamentami (kategoria dla zwycięzców poprzednich edycji) 11.

Kapituła Konkursu przyzna statuetkę honorową   w kategorii:

 1. Osobowość Roku
Przebieg konkursu
 1. Firmy zgłaszają się do Konkursu wybierając jedną kategorię,   w której chcą być oceniane.
 2. Sekretariat przeprowadza ocenę zgłoszeń.
 3. Kapituła dokonuje kwalifikacji firm do II etapu Konkursu.

W przypadku, gdy firma nie uzyska powyżej 50 % maksymalnej ilości punktów, nie       przechodzi do II etapu.

 1. Kapituła spośród swoich członków powołuje zespoły audytorskie.
 2. Zespoły przeprowadzają w firmach wizytacje.
 3. Zespoły prezentują Kapitule wyniki audytu, wskazując najlepsze firmy.
 4. Kapituła, w oparciu o oceny zespołów i Regulamin Konkursu, przyznaje nagrody.
 5. Finałowa Gala odbywa się w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.     Nagrody wręczają Patroni Honorowi: Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa     Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin lub ich przedstawiciele.
Kapituła

Organami Konkursu są:

 1. Kapituła Konkursu
 2. Sekretariat Konkursu

Kapituła Konkursu

 1. W skład Kapituły wchodzą wybitne osobistości życia społecznego, gospodarczego, naukowego,     samorządowego oraz przedstawiciele mediów.
 2. Skład Kapituły Konkursu Prezydium Kapituły:

Przewodniczący Kapituły                – Zbigniew Kmicic

Wiceprzewodniczący Kapituły       – Ryszard Najda            Sekretarz Kapituły                          – Anna Kopczacka

Prezydium kieruje pracami Kapituły.

Przewodniczący reprezentuje Konkurs przed uczestnikami i na zewnątrz.

Członkowie Kapituły (w kolejności alfabetycznej):

Stanisław Adamiak, Barbara Bieniek, prof. Ewa Bojar, Adam Borowicz, Franciszek Bożyk, Krzysztof Dąbek, prof. Andrzej Drop, Krystyna Głowniak, Zdzisław Grygiel, Zbigniew Janowski, prof. Piotr Kacejko, Zbigniew Kołodziej, Henryk Łakomy, Zbigniew Marchwiak, prof. Stanisław Michałowski, Daniel Miłaczewski, Teresa Orłowska, Stefan Osypiuk, Kazimierz Pawełek, Marian Przylepa, Aleksander Puła, Zbigniew Sikora, prof. Włodzimierz Sitko, Stanisław Stoń, Janusz Szpak, Wiktor Szyborski, Wojciech Szymański, Jacek Weremczuk, prof. Marian Wesołowski, Wojciech Włodarczyk, Mieczysław Zapał, Beata Żmudziak.

 1. Członkowie Kapituły uczestniczą w jej pracach osobiście lub poprzez swoich przedstawicieli.
 2. Udział w pracach Kapituły ma charakter społeczny i honorowy.
 3. Posiedzenia Kapituły zwołuje Przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona. 6. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Kapituły lub w jego zastępstwie     Wiceprzewodniczący Kapituły.
 4. Kapituła obraduje na protokołowanych posiedzeniach. Sporządzone protokoły podpisywane są     przez Przewodniczącego oraz Sekretarza Kapituły.
 5. Kapituła Konkursu podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej       połowy jej członków. W przypadku, gdy w pierwszym terminie nie ma wymaganej liczby       członków, posiedzenie Kapituły może odbyć się tego samego dnia w drugim terminie, bez       względu na liczbę uczestników- o ile członkowie o możliwości tej zostali poinformowani     w zawiadomieniu o posiedzeniu Kapituły.
 6. Kapituła sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, dokonuje oceny firm     i wyboru laureatów.
 7. Kapituła zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania nagrody.
 8. Decyzje Kapituły mają charakter ostateczny i nie podlegają procedurom odwoławczym.
 9. Posiedzenia Kapituły odbywają się trzy razy w trakcie trwania Konkursu:
 • na pierwszym posiedzeniu zatwierdza się jej skład, Regulamin Konkursu oraz Harmonogram.
 • na drugim posiedzeniu Sekretariat Konkursu przedstawia ocenę i informację o uczestnikach.

Kapituła kwalifikuje firmy do uczestnictwa w drugim etapie Konkursu.

Członkowie Kapituły tworzą zespoły audytorskie do wizytacji uczestnika w jego siedzibie.   – ostatnie posiedzenie ma na celu wyłonienia zwycięzców Konkursu.

Punktacja
 1. Ocena uczestników Konkursu jest dokonywana na podstawie danych zawartych     w „Formularzu Konkursowym” (Załącznik nr 2), w którym uczestnik zobowiązany jest       odpowiedzieć na następujące pytania i zagadnienia:
 2. a) Wielkość przychodów i ich dynamika w stosunku do roku poprzedniego
 • W przypadku osiągnięcia przychodów wyższych- maksymalnie do 100 pkt.
 • W przypadku osiągnięcia przychodów na poziomie roku poprzedniego- maksymalnie do 50 pkt.
 • W przypadku osiągnięcia przychodów niższych- maksymalnie do 30 pkt.
 1. b) Wartość zysku netto i jego dynamika w stosunku do roku poprzedniego
 • W przypadku osiągnięcia zysku wyższego- maksymalnie do 100 pkt.
 • W przypadku osiągnięcia zysku na poziomie roku poprzedniego- maksymalnie do 50 pkt.
 • W przypadku osiągnięcia zysku niższego- maksymalnie do 30 pkt.
 1. c) Czy firma terminowo rozlicza się z kontrahentami?
 • W przypadku braku zastrzeżeń- maksymalnie do 20 pkt.
 1. d) Czy na firmę została nałożona przez organa administracji (PIH, PIP, PIS, IOŚ) grzywna     lub obowiązek zapłaty odszkodowania?
 • W przypadku braku zastrzeżeń- maksymalnie do 10 pkt.
 1. e) Czy było prowadzone w stosunku do firmy postępowanie egzekucyjne w trybie       administracyjnym lub cywilnym zakończone prawomocnym wyrokiem?
 • W przypadku braku zastrzeżeń- maksymalnie do 10 pkt.
 1. f) Czy firma zwiększa zatrudnienie i swój potencjał poprzez tworzenie oddziałów lub     delegatur?
 • W przypadku zwiększenia- maksymalnie do 40 pkt.
 1. g) Czy firma zatrudnia osoby niepełnosprawne?
 • W przypadku zatrudniania- maksymalnie do 20 pkt.
 1. h) Czy firma stosuje wobec swoich pracowników system motywacyjny?
 • W przypadku braku zastrzeżeń- maksymalnie do 10 pkt.
 1. i) Czy firma podnosi kwalifikacje zawodowe swoich pracowników?
 • W przypadku braku zastrzeżeń- maksymalnie do 20 pkt.
 1. j) Czy firma dba o BHP pracowników?
 • W przypadku braku zastrzeżeń- maksymalnie do 20 pkt.
 1. k) Czy firma spełnia normy związane z ochroną środowiska naturalnego?
 • W przypadku braku zastrzeżeń- maksymalnie do 30 pkt.
 1. l) Czy firma prowadzi działalność społeczną i wspiera akcje charytatywne?
 • W przypadku braku zastrzeżeń- maksymalnie do 30 pkt.

ł) Czy firma posiada nagrody i wyróżnienia związane z prowadzoną działalnością?

 • W przypadku braku zastrzeżeń- maksymalnie do 10 pkt.
 1. Czy firma posiada certyfikaty jakości?
  • W przypadku braku zastrzeżeń- maksymalnie do 10 pkt.
 2. Czy firma w swojej działalności wprowadza rozwiązania innowacyjne, nowe technologie                 i współpracuje z ośrodkami naukowymi?
  • W przypadku braku zastrzeżeń- maksymalnie do 20 pkt.
 3. Czy firma skutecznie pozyskuje i dobrze wykorzystuje środki unijne?
 • W przypadku braku zastrzeżeń- maksymalnie do 40 pkt.
 1. Czy posiada kodeks etyczny lub inny dokument regulujący etykę w firmie ?
 • W przypadku braku zastrzeżeń- maksymalnie do 10 pkt.
 1. Za odpowiedzi na powyższe pytania uczestnik Konkursu może uzyskać 500 punktów.

Ponadto, każdy z członków Kapituły dysponuje pulą 100 punktów, które może przyznać jednej lub kilku firmom w każdej z kategorii podczas głosowania. Z sumy punktów przyznanych przez wszystkich członków Kapituły wyciągana jest średnia arytmetyczna. Firma może uzyskać maksymalnie 600 punktów.

Ocena uczestników Konkursu

w kategorii „Inwestor Roku”

„Inwestor Roku”- podmiot gospodarczy, który poprzez swoje działania inwestycyjne bezpośrednio przyczynił się do powstania nowych miejsc pracy oraz spowodował tym działaniem aktywizację innych podmiotów gospodarczych na terenie regionu.

Uczestnik   w tej kategorii będzie oceniany dodatkowo przez audytorów pod kątem:

 1. źródeł finansowania inwestycji               –maksymalnie do 100 pkt.
 2. wpływu inwestycji na rynek pracy         –maksymalnie do 100 pkt.
 3. wpływu inwestycji na aktywizację lokalnych podmiotów gospodarczych –maksymalnie do 100 pkt.

Punkty z odpowiedzi na w/w pytania zostaną dodane do punktacji podstawowej (ART. IX) Firma w kategorii „Inwestor Roku” może uzyskać maksymalnie 800 punktów.

w kategorii „Eksporter Roku”

„Eksporter Roku”– firma, która dzięki efektywnie prowadzonej działalności eksportowej, z powodzeniem funkcjonuje na zagranicznych rynkach, wzmacnia konkurencyjność naszej gospodarki, a co równie istotne – przyczynia się do promocji i budowania pozytywnego wizerunku polskiej przedsiębiorczości na forum międzynarodowym.

Uczestnik   w tej kategorii będzie oceniany dodatkowo przez audytorów pod kątem:

 1. wartość eksportu w roku 2014 i jego dynamika                        – maksymalnie do 100 pkt.
 2. udział eksportu w przychodach roku 2014 i jego dynamika – maksymalnie do 100 pkt.
 3. skala eksportu opartego o technologie rodzime oraz surowce i materiały pochodzenia krajowego

maksymalnie do 100 pkt.

Punkty z odpowiedzi na w/w pytania zostaną dodane do punktacji podstawowej (ART. IX)             Podmiot w kategorii „Eksporter Roku” może uzyskać maksymalnie 800 punktów.

w kategorii „Przedsiębiorstwo Innowacyjne Roku”

„Przedsiębiorstwo Innowacyjne Roku”– podmiot gospodarczy, który może poszczycić się sukcesami w opracowywaniu lub wdrażaniu nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, usługowych, marketingowych lub organizacyjnych.

Uczestnik   w tej kategorii będzie oceniany dodatkowo przez audytorów pod kątem:

 1. innowacyjność wdrożonej technologii/produktu/usługi w skali regionu/kraju/Europy

maksymalnie do 100 pkt.

 1. przewaga nad istniejącymi rozwiązaniami              – maksymalnie do 100 pkt.
 2. korzyści dla użytkowników       – maksymalnie do 100 pkt.
 3. badania i rozwój oraz prawa z tytułu własności intelektualnej        – maksymalnie do 100 pkt.

Punkty z odpowiedzi na w/w pytania zostaną dodane do punktacji podstawowej (ART. IX)

Firma w kategorii „Przedsiębiorstwo Innowacyjne Roku” może uzyskać maksymalnie 900 pkt.

w kategorii „Firma Logistyczna Roku”

„Firma Logistyczna Roku”– podmiot gospodarczy, który osiągnął bardzo dobre wyniki ekonomiczne, działa z zachowaniem etyki w biznesie, dbając przy tym o szeroko rozumiany rozwój firmy i jej załogi oraz wysoką jakość świadczonych usług logistycznych.

Uczestnik   w tej kategorii będzie oceniany dodatkowo przez audytorów pod kątem:

 1. posiadanego taboru i powierzchni magazynowej       – maksymalnie do 100 pkt.
 2. kompleksowości usług logistycznych              – maksymalnie do 100 pkt.
 3. innowacyjności planowania, zarządzania i organizacji              – maksymalnie do 100 pkt.
 4. rozwiązań logistycznych „szytych na miarę”              – maksymalnie do 100 pkt.

Punkty z odpowiedzi na w/w pytania zostaną dodane do punktacji podstawowej (ART. IX)

Podmiot w kategorii „Firma Logistyczna Roku” może uzyskać maksymalnie 900 punktów.

w kategorii „Samorządowiec Roku”

„Samorządowiec Roku”- Kapituła oceni osiągnięcia na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju biznesu, wkład w rozwój nowoczesnych rozwiązań i technologii oraz wpływ na rozwój zasobów ludzkich, wynikający z potrzeb lokalnego rynku pracy.

Uczestnik   w tej kategorii będzie oceniany dodatkowo przez audytorów pod kątem:

 1. podejmowanych działań mających na celu przyciągnięcie inwestorów   – maksymalnie do 100 pkt.
 2. stwarzania warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywności społecznej
  • maksymalnie do 100 pkt.
 3. wykorzystania kapitału ludzkiego oraz podniesienie jego poziomu edukacyjnego
  • maksymalnie do 100 pkt.
 4. polepszania infrastruktury, w szczególności pro-ekologicznej i obiektów dostosowanych do       potrzeb osób niepełnosprawnych              – maksymalnie do 100 pkt.

Punkty z odpowiedzi na w/w pytania zostaną dodane do punktacji podstawowej (ART. IX) W kategorii „Samorządowiec Roku” można uzyskać maksymalnie 900 punktów.

 

w kategorii „Orzeł Biznesu z Diamentami”

Laureaci wcześniejszych edycji mogą ubiegać się o statuetkę „Orła Biznesu z Diamentami”.

Pobierz regulamin

Zgłoś kandydaturę do nagrody „Orłów biznesu”